Praktijkvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk de Veluwe en de patiënt waarop Praktijk de Veluwe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Praktijk de Veluwe

Praktijk de Veluwe zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Praktijk de Veluwe zal zoveel als

redelijkerwijs mogelijk de patiënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De patiënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk de Veluwe melden. Indien de patiënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Praktijk de Veluwe

Na meer dan twee verzuimen mag 100% van het honorarium in rekening gebracht worden. Indien de patiënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de Praktijk de Veluwe Erika van Schooten en medische pedicure en oncologische voetzorgverlener de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd

in de praktijk aankomen kan Praktijk de Veluwe de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Praktijk de Veluwe dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande

aan de afspraak aan de patiënt melden. (Overmacht uitgezonderd).

4. Betaling

Praktijk de Veluwe vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

De patiënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of per factuur

Indien patiënt, na een aanmaning en het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is patiënt verplicht Praktijk de Veluwe alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten,

inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden. Tevens heeft Praktijk de Veluwe het recht de patiënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 5. Persoonsgegevens & Privacy

De patiënt voorziet Praktijk de Veluwe voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk de Veluwe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn

voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Praktijk de Veluwe neemt de persoonlijke gegevens van de patiënt op in een elektronisch klantenbestand. Praktijk de Veluwe behandelt de vertrouwelijke gegevens van de patiënt volgens de

richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

Praktijk de Veluwe is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de patiënt is meegedeeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Praktijk de Veluwe verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Praktijk de Veluwe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk de Veluwe is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen,

medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk de Veluwe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de patiënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Praktijk de Veluwe geeft de patiënt drie dagen garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: 1. De patiënt andere producten dan de door Praktijk de Veluwe geadviseerde producten heeft gebruikt.

2. De patiënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 3. De patiënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd. 4. De patiënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft

gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Praktijk de Veluwe heeft het recht van de patiënt een schadevergoeding te eisen indien de patiënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt gemeld bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De patiënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien patiënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk de Veluwe het recht de patiënt de toegang

tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.